Responsable del tractament

Aquesta política de privacitat és d’aplicació a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. amb CIF B55060461 i domicili en CL SANTA EUGENIA, 163 B 17005 GIRONA i correu electrònic de contacte info@sanna.es.

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

A l’efecte de la present Política de Privacitat, s’ha d’entendre com “Usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis que ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. ofereix a través de les seves pàgines web. ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U., com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a  qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L’objectiu de la Política de Privacitat del ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web

Finalitat del Tractament

Per la present s’informa a l’Usuari que ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. tractarà les dades de caràcter personal que l’Usuari ens faciliti, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

  • Garantir l’Usuari l’accés, i ús de les pàgines webs de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U.
  • Gestionar les peticions que l’Usuari realitzi en les pàgines web de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U.
  • Informar a l’Usuari per qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de comunicacions informatives i comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari en el seu cas faciliti, de productes i serveis de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. similars als adquirits per l’Usuari.
  • Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. incloent l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari, si és el cas, ens faciliti.
  • Realitzar activitats promocionals, inclòs l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari faciliti per part de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U., de productes o serveis de terceres empreses col·laboradores de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U.
  • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
  • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
  • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detalla en la política de cookies.
  • Per gestionar les xarxes socials. ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U.. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten . En cap cas s’utilitzaran els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment o l’execució del contracte de prestació de serveis i / o de compra dels productes corresponents, si escau ,sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis . En cap cas ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament.

Període de conservació de les dades

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. conservarà les dades dels usuaris fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat o mentre duri la seva relació contractual si n’hi ha i posteriorment a la mateixa, si la conservació resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Accés a les dades personals

Una òptima prestació del servei que ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament. En acceptar la present política de privacitat, l’Usuari entén que alguns dels esmentats prestadors de serveis es puguin trobar en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol. En aquests casos les transferències es basen en l’autorització de la Direcció de l’Autoritat de Control Espanyola, en clàusules models tipus aprovades per la Comissió o, si s’escau, en l’Escut de Privacitat. Per obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s’hagin prestat, pot posar-se en contacte amb ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. pels mitjans establerts en l’apartat responsable del Tractament. A més dels accessos que tercers proveïdors puguin tenir a les dades personals responsabilitat de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. en qualitat d’encarregats de tractament, nacionals o internacionals, en el marc de la prestació d’un servei al responsable del tractament, ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. pot cedir les dades personals de l’Usuari als Distribuïdors autoritzats de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U., tal com s’ha esmentat en l’apartat II. A més de l’anterior, ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i, si escau, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a els òrgans judicials.

Drets dels usuaris

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. informa a l’Usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui el representi, sol·licitant-ho mitjançant un correu electrònic a info@recuperacionsnavarro.com (posant en l’assumpte “Exercici de drets” i adjuntant una còpia del seu DNI, passaport o targeta de residència ) així com el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix.

Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials.

Menors

Els majors de tretze anys podran accedir als nostres productes o serveis com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Mesures de seguretat implementades

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix normativa aplicable.

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de cookies

La nostra pàgina web fa servir cookies per identificar-lo enfront dels altres usuaris del nostre lloc web, el que ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan hi navega i ens permet així mateix millorar-lo. Es pot obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la política de cookies.

Links

La pàgina web de ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. Per això, ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U., tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

Modificació de la Política de Privacitat

ANNAJOL, SERVEIS DE SALUT, S.L.U. podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.